ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು

ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು

ಪ್ರಾಣಿಗಳು

1. ನರಿ 2. ಮುಳ್ಳುಗಟ್ಟಿ ಎ. ಕ್ವಿಲ್

1. ನರಿ

2. ಮುಳ್ಳುಗಟ್ಟಿ ಎ. ಕ್ವಿಲ್

3. ರಕೂನ್ 4. ತೋಳ-ತೋಳಗಳು

3. ರಕೂನ್

4. ತೋಳ-ತೋಳಗಳು

5. ಮೂಸ್ ಎ. ಆಂಟ್ಲರ್

5. ಮೂಸ್ ಎ. ಆಂಟ್ಲರ್

6. ಜಿಂಕೆ ಎ. ಗೊರಸು 7. ಜಿಂಕೆ

6. ಜಿಂಕೆ

a. ಗೊರಸು

7. ಜಿಂಕೆ

8. ಮೌಸ್ ಇಲಿಗಳು 9. ಚಿಪ್ಮಂಕ್ 10. ಇಲಿ 11. ಅಳಿಲು 12. ಮೊಲ

8. ಇಲಿ ಇಲಿಗಳು

9. ಚಿಪ್ಮಂಕ್

10. ಇಲಿ

11. ಅಳಿಲು

12. ಮೊಲ

13. ಗೋಫರ್ 14. ಬೀವರ್ 15. ಬ್ಯಾಟ್

13. ಗೋಫರ್

14. ಬೀವರ್

15. ಬ್ಯಾಟ್

16. ಸ್ಕಂಕ್ 17. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು

16. ಸ್ಕಂಕ್

17. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು

18. ಕತ್ತೆ 19. ಎಮ್ಮೆ

18. ಕತ್ತೆ

19. ಎಮ್ಮೆ

20. ಒಂಟೆ ಎ. ಗೂನು 21. ಲಾಮ

20. ಒಂಟೆ

a. ಉಬ್ಬು

21. ಲಾಮ

22. ಕುದುರೆ a. ಬಾಲ 23. ಫೊಲ್ 24. ಕುದುರೆ

22. ಕುದುರೆ a. ಬಾಲ

23. ಫೊಲ್

24. ಕುದುರೆ

25. ಆರ್ಮಡಿಲೊ 26. ಕಾಂಗರೂ ಎ. ಚೀಲ

25. ಆರ್ಮಡಿಲೊ

26. ಕಾಂಗರೂ ಎ. ಚೀಲ

27. ಚಿರತೆ ಎ. ತಾಣಗಳು

27. ಚಿರತೆ ಎ. ತಾಣಗಳು

28. ಜಿರಾಫೆ

28. ಜಿರಾಫೆ

29. ಕಾಡೆಮ್ಮೆ

29. ಕಾಡೆಮ್ಮೆ

30. ಆನೆ ಎ. ಟಸ್ಕ್ ಬಿ. ಟ್ರಂಕ್

30. ಆನೆ

a. ಮುಸುಕು

ಬೌ. ಟ್ರಂಕ್

31. ಹುಲಿ ಎ. ಪವ್ 32. ಸಿಂಹ ಎ. ಮೇನ್

31. ಹುಲಿ

a. ಪಂಜ

32. ಸಿಂಹ

a. ಮೇನ್

33. ಹಿಪಪಾಟಮಸ್ 34. ಹೈನಾ 35. ಖಡ್ಗಮೃಗ ಒಂದು. ಕೊಂಬು

33. ಹಿಪಪಾಟಮಸ್

34. ಹೆಯೆನಾ

35. ಖಡ್ಗಮೃಗ ಒಂದು. ಕೊಂಬು

36. ಜೀಬ್ರಾ ಎ. ಪಟ್ಟೆಗಳು

36. ಜೀಬ್ರಾ

a. ಪಟ್ಟೆಗಳು

37. ಕಪ್ಪು ಕರಡಿ a. ಪಂಜ

37. ಕಪ್ಪು ಕರಡಿ a. ಪಂಜ

38. ಕಂದು ಕರಡಿ

38. ಕಂದು ಕರಡಿ

39. ಹಿಮಕರಡಿ 40. ಕೋಲಾ (ಕರಡಿ) 41. ಪಾಂಡ

39. ಹಿಮ ಕರಡಿ

40. ಕೋಲಾ (ಕರಡಿ)

41. ಪಾಂಡ

42. ಮಂಕಿ 43. ಚಿಂಪಾಂಜಿ 44. ಗಿಬ್ಬನ್

42. ಮಂಕಿ

43. ಚಿಂಪಾಂಜಿ

44. ಗಿಬ್ಬನ್

45. ಬಬೂನ್ 46. ಒರಾಂಗುಟನ್

45. ಬಬೂನ್

46. ಒರಾಂಗುಟನ್

47. ಗೊರಿಲ್ಲಾ

47. ಗೊರಿಲ್ಲಾ

48. ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ

48. ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ

49. ವರ್ಮ್ 50. ಸ್ಲಗ್

49. ಹುಳು

50. ಸ್ಲಗ್

ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು

51. ಬೆಕ್ಕು a. ವಿಸ್ಕರ್ಸ್ 52. ಹುಡುಗಿ

51. ಬೆಕ್ಕು

a. ವಿಸ್ಕರ್ಸ್

52. ಹುಡುಗಿ

53. ನಾಯಿ 54. ನಾಯಿ 55. ಹ್ಯಾಮ್ಸ್ಟರ್

53. ನಾಯಿ

54. ನಾಯಿ

55. ಹ್ಯಾಮ್ಸ್ಟರ್

56. ಜಿರ್ಬಿಲ್ 57. ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಾಣಿ

56. ಜಿರ್ಬಿಲ್

57. ಪ್ರಯೋಗ ಪ್ರಾಣಿ